Kompetencijų apibrėžimas

Renkama informacija apie DIGIGEN tikslinės grupės ir tiesioginių vartotojų (t. y. žmogiškųjų išteklių specialistai, karjeros konsultantai ir moterys, einančios vadovaujamas pareigas).

Įgūdžių tobulinimo programa

Tai mišraus mokymo būdas, skirtas žmogiškųjų išteklių specialistams ir karjeros konsultantams; čia atsižvelgiama į gyvų mokymų bruožus kartu su papildomais internetiniais savarankiško mokymosi kursais ir internetine medžiaga, kuria dalyviai gali gilinti gyvų mokymų metu įgytas žinias.

Testavimas ir mokymai

Vykdomi bandomieji mokymai (testavimai) nacionaliniu lygmeniu remiantis ankstesniais rezultatais.

Interneto svetainė ir internetinis savarankiško mokymosi kursas

Kuriama internetinė svetainė, kurios paskirtis – suteikti projekto tikslinei grupei prieigą prie pagrindinių išteklių. Kiekvienos šalies partnerės instruktoriai platformoje turės atskiras skiltis prieinamas visomis partnerių šalių kalbomis.

Projekto rezultatų tvarumo valdymas

Tai apima dirbtuvių organizavimą, projekto pažangos stebėseną ir vertinimą, rizikos valdymą ir aktyvų partnerių įsitraukimą į bendravimą ir (vidinę ir išorinę) tinklaveiką.