Profesinis moterų, einančių vadovaujamas pareigas, konsultavimas skaitmeninių kompetencijų srityje

2020 metų pradžioje Europos Komisija pristatė Lyčių lygybės strategiją 2020–2025 m., kurioje moterų padėtis darbo rinkoje yra Europos politikos centre: moterys turi turėti visas galimybes siekti profesinių tikslų taip pat, kaip ir vyrai ir maksimaliai išnaudoti savo potencialą (Europos Komisija 2020 m.).

Šiuo metu didelė problema yra tebesitęsiantis atotrūkis tarp moterų ir vyrų, užimančių vadovaujančias pareigas, susiduriama ir su kliūtimis užimtumo, darbo užmokesčio, lyčių pusiausvyros sprendimų priėmimo ir politikos srityse. Taip pat matomas ir skaitmeninių kompetencijų ugdymo poreikis, nes ypač vadovaujančiose pareigose skaitmeninimas reikalauja ne tik įgyti skaitmeninių įgūdžių, bet ir apima naujus darbo ir mokymosi modelius bei novatoriškus problemų sprendimų priėmimo būdus įmonėse.

Be to, nėra pakankamai profesionalaus vadovų ir įmonių konsultavimo, ypač kvalifikacijos ir kompetencijų ugdymo srityse. Dėl šios priežasties DIGIGEN projekto grupė parengs, ištestuos su tikslinėmis grupėmis ir įvertins holistinę ir moksline analize pagrįstą žmogiškųjų išteklių specialistų ir karjeros konsultantų programą, kuri apims didaktinį pagrindą, modulius ir medžiagą, skirtą tiek akivaizdiniams, tiek nuotoliniams mokymams. Tiesioginė projekto tikslinė grupė – žmogiškųjų išteklių praktikai ir karjeros konsultantai. Netiesioginė tikslinė grupė – vadovaujamas pareigas einančios moterys, kurios mato poreikį tobulėti skaitmeninimo srityje ir kurioms reikia specialių skaitmeninių įgūdžių.

TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

DIGIGEN projekto tikslas – sukurti, ištestuoti ir įvertinti įgūdžių tobulinimo programą, skirtą karjeros konsultantams.

Pagrindiniai projekto DIGIGEN uždaviniai:

 Suteikti geresnes karjeros galimybes vadovaujamas pareigas einančioms moterims.

Skatinti moterų dalyvavimą valstybių skaitmeninimo plėtroje.

Tobulinti karjeros konsultavimo specialistų kompetencijas ir sukurti įgūdžių tobulinimo programą, skirtą žmogiškųjų išteklių specialistams ir karjeros konsultantams skaitmeninių kompetencijų ir moterų profesinės karjeros vystymo klausimais.

 Skatinti aukštojo mokslo institucijų ir įmonių bendradarbiavimą.

Skatinti tarptautinių partnerių gerosios patirties mainus ir bendradarbiavimą.

DETALIAU APIE PROJEKTĄ

Projekto trukmė: 2022-01-01–2024-12-31

Erasmus+ programa: KA220 – VET – Bendradarbiavimo partnerystės profesinio rengimo ir mokymo srityje.

Tikslinės grupės: žmogiškųjų išteklių specialistai, karjeros konsultantai ir moterys, einančios vadovaujamas pareigas.

Suinteresuotosios šalys: aukštojo mokslo institucijos, mokytojai, tyrėjai, švietimo ekspertai, įdarbinimo agentūros.